Mere viden

Børns Vilkår og undervisning

Børns Vilkår tilbyder undervisning og rådgivning for elever, forældre og skolernes fagpersoner om mobning, fællesskaber, digital dannelse og trivsel.

Højskole og undervisning

Søren Lerche arrangerer seminarer på Grundtvigs Højskole om Radikalisering og Bandekriminalitet. Seminarer, der har til hensigt at samle mennesker, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Ønsket er at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis samt at få en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen. Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter på velfærdsområdet i Danmark. CFSA styrker og udvikler frivilligheden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark.

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke erhvervsdrivende almennyttig fond, der arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer. Forebyggelse og en tidlig indsats er den bedste investering for samfundet og for de udsatte der har brug for hjælp. FSA samarbejder med en lang række private virksomheder samt kommuner, regioner og staten.

Frivilligrådet

Frivilligrådet rådgiver Socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet arbejder med muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør samt sætter fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder.

Nordic Safe Cities

Nordic Safe Cities er et samarbejde mellem byer i de Nordiske lande med henblik på at skabe tryghed i Norden ved at forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme. Programmet henvender sig til politikere, ledende medarbejdere og professionelle praktikere i nordiske byer. Der er blandt andet i 2017 udgivet en guide, The Nordic Safe Cities Guide, med konkrete forslag til, hvordan arbejdet med radikalisering gribes an i forskellige byer.

Det Kriminalpræventive Råd

DKR er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der har en interesse i forebyggelse af kriminalitet. Medlemskredsen spænder fra Sikkerhedsbranchen til Mødrehjælpen, Dansk Byggeri og Justitsministeriet. Det giver mulighed for, at DKR samlet set er rundt i alle hjørner af kriminalitetsforebyggelse og kan bidrage bredt til debat og oplysning.

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system – det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Kriminalforsorgen koordinerer et såkaldt PSP-samarbejde. PSP-samarbejdet er et forum mellem det lokale politi, sociale myndigheder og psykiatrien med henblik på at koordinere indsatsen over for særligt udsatte.

Infohus

Der er 12 infohuse, der er forankret i landets 12 politikredse. Infohusene er virtuelle huse, som samler SSP kontakt- og ressourcepersoner med viden om radikalisering og ekstremisme. Infohusene står for at samle henvendelser om bekymringer for personer, der viser tegn på radikalisering, samt tilbyde rådgivning til medarbejdere i kommuner og hos politiet. Hertil kommer, at infohusene bliver et opsamlingssted for videns- og metodeudvikling. Der er ikke en samlet hjemmeside for infohusene, men Nationalt Center for Forebyggelse mod Ekstremisme har skrevet om infohusene.