Forebyggelse og modstandskraft

Forebyggelse og modstandskraft

Baggrund

Fokus i dét, der ofte refereres til som den danske model for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, ligger på et aktivt samarbejde mellem myndigheder og en samtænkning med det allerede eksisterende sociale og kriminalpræventive arbejde, hvor aktører i lokalsamfundene også spiller en central rolle. Problematikken omkring radikalisering hænger nemlig sammen med en række andre problematikker og risici for unge mennesker og kan derfor også med fordel håndteres med flere af de samme metoder og erfaringer.

Hvad menes med lokalsamfund og modstandskraft?

Selvom et individs radikalisering kan have internationale elementer og foregå på tværs af store geografiske afstande, er det ofte i lokalsamfundet, at man først vil mærke ændringer og konsekvenser. Det kan være i skolen, i relationen til familien, i fodboldklubben eller i de mere uformelle grupper og netværk, at man bemærker og måske også påvirkes af den pågældende persons ageren.

Hvem bidrager til forebyggelse og modstandskraft?

Det er ikke muligt at komme med et generelt svar på, hvem der er bedst til at lave det forebyggende arbejde mod radikalisering. Det afhænger af problemets karakter og kompleksitet, og det afhænger af, hvilke ressourcer og aktører, der er til stede i et givent lokalområde.

Hvordan anskues den overordnede forebyggelsesindsats?

Som det foregående illustrerer, er forebyggelsesarbejdet langt fra kun et politianliggende. Det starter derimod langt før, for det handler i første omgang om at skabe trivsel, inklusion og samtidig kritisk tænkende unge mennesker, der går nuanceret til tingene og er i stand til at modstå ekstremistiske udlægninger og ekstremisters had mod ”de andre”. Det handler dernæst om at kunne spotte tegn på mistrivsel og begyndende radikalisering og at kunne håndtere det så tidligt som muligt – før man risikerer, at det bliver et stort problem. Det er også tilfældet med andre typer for socialt og kriminalpræventivt arbejde i SSP-regi, hvor skolen, de sociale myndigheder og politiet arbejder tæt sammen.

Sådan gør andre

For gode eksempler på det forebyggende arbejde, se mere her.