Andres gode erfaringer

Andres gode erfaringer

På denne side kan du hente inspiration til forebyggende indsatser. Her finder du både links til aktører, der har direkte fokus på det forebyggende arbejde mod radikalisering og voldelig ekstremisme, samt aktører, der har erfaringer med det forebyggende arbejde mod andre former for mistrivsel (herunder tilslutning til bande- og rockermiljøer), og som dermed kan fungere som inspiration.

Afdækningen er lavet med inspiration i resiliensmodellen fra rapporten ‘Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme – et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer’.  Dette er ikke tænkt som en udtømmende liste over aktører og er alene til inspiration.


 

45 resultater fundet
Page 1 of 1

Aarhus Kommune og forældrenetværk

Aarhus Kommune tilbyder til eksempel et netværk til forældre til et barn eller en ung, der udviser bekymrende adfærd og/eller færdes i ekstremistiske miljøer. Her kan forælderen dele sine bekymringer med andre forældre, som befinder sig i en lignende situation, og få råd og vejledning til, hvordan en given situation skal håndteres. Indsatsen er forankret i Infohuset i Aarhus.

Amal Hayat

Amal Hayat er et uafhængigt rådgivningscenter, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til unge, der er på på vej ind og ud af radikalisering.  Foreningen består af forskellige fagprofessionelle, der har bred erfaring med socialt arbejde. Amal Hayat arbejder ud fra den overbevisning, at man bedst hjælper unge mennesker og deres pårørende ved at undlade at møde dem med foragt eller ved at pege fingre og ved at tilbyde hjælp i form af beskæftigelse, uddannelse og bolig.

Børns Vilkår og undervisning

Børns Vilkår tilbyder undervisning og rådgivning for elever, forældre og skolernes fagpersoner om mobning, fællesskaber, digital dannelse og trivsel.

Broen Danmark

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. BROENs lokalforeninger samarbejder med fagpersoner i den enkelte kommune og med de lokale idræts- og fritidsforeninger. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår eksempelvis i lokale spejder foreninger og klubber med sport, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge.

Bydelsmødre

Bydelsmødre er en national indsats bestående af en række lokal netværk, der arbejder for at støtte kvinder i deres arbejde lokalt. Det handler om kvinder, der kan være isolerede, og som det etablerede offentlige system har vanskeligt ved at nå. Det handler også om kvinder, der når ud til forskellige målgrupper i deres lokalområde. Bydelsmødre består primært af frivillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter på velfærdsområdet i Danmark. CFSA styrker og udvikler frivilligheden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark.

Cyberhus

Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem digital rådgivning og undervisning om brug af digitale medier. Centeret driver flere store online rådgivninger for unge: Cyberhus.dk samt Gruppechat.dk, Netstof.dk og Mitassist.dk.

DBU

Dansk Boldspil-Union (DBU) er det øverste ledelsesorgan for fodbold i Danmark med det formål at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. DBU har bl.a. udviklet aktiviteter, der tager hånd om blandt andet inklusion og sundhed gennem fodbolden, som eksempelvis Holdninger og Handlinger, Fodbold Fitness, DBU’s Get2 Fodboldskoler, Street Socccer og Kom ud af PomFRITTEN.

Det Kriminalpræventive Råd

DKR er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der har en interesse i forebyggelse af kriminalitet. Medlemskredsen spænder fra Sikkerhedsbranchen til Mødrehjælpen, Dansk Byggeri og Justitsministeriet. Det giver mulighed for, at DKR samlet set er rundt i alle hjørner af kriminalitetsforebyggelse og kan bidrage bredt til debat og oplysning.

DGI

DGI arbejder for at styrke motion og breddeidræt i Danmark sammen med lokale idrætsforeninger. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer, 6.300 foreninger og 100.000 frivillige. Aktiviteterne spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb.

DIF Get2Sport

DIF arbejder på at styrke de frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark samlet under overskriften ´DIF get2sport’. Målet er at sikre, at der også i de mest udsatte boligområder er folk som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge; så også de kan profitere af den sociale kapital, et aktivt idrætsliv almindeligvis kaster af sig.

DIGNITY Dansk Institut mod Tortur

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur arbejder med torturofre og rehabilitering i Danmark og udlandet. DIGNITY har erfaring med radikalisering og kriminalitets- og voldsforebyggende indsatser i flygtningefamilier, som har traumer efter krig, flugt og tortur.

DIIS

DIIS er en uafhængig, statslig forskningsinstitution, der arbejder med forskning og analysearbejde inden for globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik.

Dilemmamøde

Center for Boligsocial Udvikling har, som en del af CFBU’s evaluering af BABA, lavet en lille film, der sætter fokus på, hvordan fædre med støtte fra Baba kan blive endnu bedre til at styrke samarbejdet med de lokale myndigheder. Baba har udviklet et ’Dilemmamøde’, der er en metode til at skabe dialog, kreativitet og nedbryde fordomme.

DUF

DUF er service- og interesseorganisation for 72 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

EXIT – kom ud af rocker-bandemiljøet

EXIT henvender sig både til individer, der gerne vil ud af et rocker-bandemiljø, og personer i i berøring med rockerbandemedlemmer, der ønsker en vej ud.

Exitcirklen

Exitcirklen er en samtalegruppe for mennesker, der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol. Exitcirklens samtalegrupper er i København, Aarhus og Odense.

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke erhvervsdrivende almennyttig fond, der arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer. Forebyggelse og en tidlig indsats er den bedste investering for samfundet og for de udsatte der har brug for hjælp. FSA samarbejder med en lang række private virksomheder samt kommuner, regioner og staten.

Fritidsakademiet

Fritidsjob er vejen til et liv med flere muligheder for unge. Derfor arbejder Fritidsakademiet, der er en socialøkonomisk virksomhed, for at give udsatte unge en vej ind på arbejdsmarkedet.

Frivilligrådet

Frivilligrådet rådgiver Socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet arbejder med muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør samt sætter fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder.

Fryshuset

Fryshuset kapacitetsopbygger unge. Indsatserne har særligt fokus på forebyggende arbejde og arbejdet med unge, som er i berøring med kriminelle eller ekstremistiske miljøer samt unge, som befinder sig i periferien af disse miljøer.

Game

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer de fysiske rammer og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

Højskole og undervisning

Søren Lerche arrangerer seminarer på Grundtvigs Højskole om Radikalisering og Bandekriminalitet. Seminarer, der har til hensigt at samle mennesker, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Ønsket er at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis samt at få en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen. Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder.

Infohus

Der er 12 infohuse, der er forankret i landets 12 politikredse. Infohusene er virtuelle huse, som samler SSP kontakt- og ressourcepersoner med viden om radikalisering og ekstremisme. Infohusene står for at samle henvendelser om bekymringer for personer, der viser tegn på radikalisering, samt tilbyde rådgivning til medarbejdere i kommuner og hos politiet. Hertil kommer, at infohusene bliver et opsamlingssted for videns- og metodeudvikling. Der er ikke en samlet hjemmeside for infohusene, men Nationalt Center for Forebyggelse mod Ekstremisme har skrevet om infohusene.

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system – det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Kriminalforsorgen koordinerer et såkaldt PSP-samarbejde. PSP-samarbejdet er et forum mellem det lokale politi, sociale myndigheder og psykiatrien med henblik på at koordinere indsatsen over for særligt udsatte.

Medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber

Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdomsbyen og Københavns Kommune har udviklet et undervisningsmateriale om aktivt medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber. Materialet har til formål at styrke unges sociale kompetencer, kritiske tænkning, samfundsengagement og ansvarsbevisthed.

MINO Danmark

Mino Danmark arbejder for at addressere minoritetsudfordringer i Danmark. Organisationen giver handlemuligheder for dem, som vil tage et medansvar for et progressivt Danmark. Mino Danmark arbejder for, at minoritetsborgere kan indgå i det danske samfund på lige fod med majoritetsborgere om et værdifælleskab baseret på respekt og tillid.

MitAssist

MitAssist er en hjemmeside for unge drenge og fyre, som består af spørgsmål og svar omkring sundhed & sygdom, familie & forhold og job & uddannelse. Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem digital rådgivning og undervisning om brug af digitale medier. Centeret driver flere store online rådgivninger for unge: Cyberhus.dk samt Gruppechat.dk og Netstof.dk.

National hotline mod radikalisering

Denne hotline giver hjælp og vejledning til pårørende eller fagpersoner, som kender en person, der viser tegn på radikalisering.

Natteravnene

Natteravnene er en organisation af frivillige, der har som mål at skabe øget social værdi, trivsel og gode fællesskaber blandt børn og unge gennem voksen tilstedeværelse, ansvarlighed, engagement og omsorg.

Baba

Fædre og deres engagement i deres børn og unges liv kan være en afgørende faktor for forebyggelse af radikalisering. Baba – Fædre For Forandrings – har til formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i deres børns liv.

Nordic Safe Cities

Nordic Safe Cities er et samarbejde mellem byer i de Nordiske lande med henblik på at skabe tryghed i Norden ved at forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme. Programmet henvender sig til politikere, ledende medarbejdere og professionelle praktikere i nordiske byer. Der er blandt andet i 2017 udgivet en guide, The Nordic Safe Cities Guide, med konkrete forslag til, hvordan arbejdet med radikalisering gribes an i forskellige byer.

Opgangsrepræsentanter

Opgangsrepræsentanter er et projekt, hvor den enkelte forening opfordrer en repræsentant i hver enkelt opgang til at være repræsentant. I den titel ligger blandt andet, at man tager imod ny-tilflyttere med blomster, og at man sikrer, at fødselsdage og andre mærkedage bliver markeret. Opgangsrepræsentanten deltager kvartalsvist i møder med andre opgangsrepræsentanter og repræsentanter fra foreningen, hvor der er gensidig orientering om relevante emner.

OUTREACHS Ungeindsats

OUTREACH (konsulentvirksomhed)har erfaring med at tage ud på skoler og klubber for at facilitere udfordrende eller kontroversielle spørgsmål med de unge. Det kan f.eks. være spørgsmål relateret til identitet, religion, kultur, politik, værdier mv.

Rådgivning om misbrug

Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem digital rådgivning og undervisning om brug af digitale medier. Netstof.dk sætter fokus på hash, stoffer og alkohol. Centeret driver flere store online rådgivninger for unge: Cyberhus.dk samt Gruppechat.dk og Mitassist.dk.

Sikker chat

Sikkerchat.dk er en oplysningsside, hvor du finder undervisningsforløb og gode råd om sikker adfærd på net og mobil – til elever, forældre og fagfolk. Siden tilbyder viden og værktøjer både til undervisning og til at tackle konkrete situationer, hvor onlinemedierne er i spil. Sæt for eksempel fokus på farlige møder på nettet, mobning, privatliv, grænser, nøgenbilleder samt lovgivning. Hjemmesiden er lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet.

Sons and Daughters of the World

Sons and daughters of the world er et netværk for pårørende og frontpersonale, der har brug for gode råd og viden om radikalisering. Netværket er etableret af en mor til en af de unge danskere, der har mistet livet i Syrien.

SSP i Kolding

Til eksempel har Kolding Kommune i samarbejde med Østjyllandspoliti udgivet en folder omkring håndtering af radikalisering. I folderen beskrives både, hvilke ting man skal være opmærksom på i forhold til at afdække en eventuel radikaliseringsproces mod forskellige former for ekstremisme, ligesom den giver vejledning til, hvilke konkrete handlemuligheder der er for hvilke aktører.

SSP Samrådet

SSP samrådet er en forening af og for fagpersoner i SSP arbejdsfeltet, der arbejder på at formidle best practice fra landets kommuner.

Streetmanager

Streetmanager er en sammenslutning af resourcestærke unge fra udsatte områder, som hjælper andre unge. Streetmanager hjælper for eksempel med problemer som ludomani, gældsproblemer, misbrug, kriminalitet og arbejdsløshed. Streetmanager er fysisk placeret i København og Århus, men hjælper unge fra hele landet.

Udlændinge og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udgivet en manual om mentorordninger. Manualen henvender sig til de aktører, som er med til at tilrettelægge og gennemføre lokale indsatser vedrørende mentoring, forældrecoaching og facilitering af pårørendenetværk. 

Ungdommens Røde Kors’ mentorordning

Ungdommens Røde kors driver frivilligbaserede mentorordninger målrettet børn og unge. Målet er at støtte børn og unge i deres udvikling, skolegang/uddannelse og fritid gennem en større tro på sig selv og en større bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og handlemuligheder.”

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Mere end 20.000 børn og unge lægger hvert år tid, hjerte og idérigdom i sammen at skabe ligeværdige og modige ung-til-ung-fællesskaber.

VINK Københavns Kommune

VINK er Københavns Kommunes enhed for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som arbejder med tre overordnede indsatsområder: Målrettet forebyggende indsats i civilsamfundet gennem aktiviteter såsom medborgerskabsundervisning i udsatte byområder, dialog med forældre samt ungedialogindsats for forebyggelse af online-radikalisering. Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere, der blandt andet består af opkvalificering af frontpersonale, mentor- og forældrecoachkorps, rådgivning af professionelle og pårørende samt forebyggelse af rekruttering fra bandemiljøer til ekstremistiske miljøer (cross-over). Indgribende indsats over for individer i ekstremistiske miljøer, der blandt andet består af indsatser for hjemvendte fra konfliktzoner og deres familier samt exitforløb og resocialiserende indsatser for individer, der er i kontakt ekstremistiske miljøer. Bekymringssager kommer til VINK’s kendskab gennem VINK’s hotline og den nationale hotline. Henvendelser, der drejer sig om københavnere, bliver behandlet i Københavns Kommunes koordineringsenhed, der svarer til infohusene i resten af landet. Koordineringsenheden vurderer, om der skal iværksættes et individuelt forløb.

Undervisningstilbud om radikalisering på nettet, demokrati og medborgerskab

Som et led i Aarhus-modellen mod radikalisering og voldelig ekstremisme samarbejder Aarhus Kommune og Østjyllands Politi om at udvikle et undervisningstilbud til grundskolens 4. og 8. klassetrin. Undervisningsforløbet sigter at forebygge radikalisering på nettet ved at lære børn om demokrati og medborgerskab. Tilbuddet bliver indtil marts 2019 testet i otte pilotklasser, men vil derefter blive udbudt til alle grundskoler i Aarhus.

Page 1 of 1